JK Jadro Koper

The best sailing club in town

2020 Koper Laser CupNews

Notice of race – Koper Laser Cup 2020

KOPER LASER CUP 2020

Razredi Laser, Laser Radial, Laser 4.7
Classes Laser, Laser Radial, Laser 4.7

6th – 8th March 2019, Koper – Slovenija

RAZPIS REGATE – NOTICE OF RACE

ORGANIZATOR

Regato organizira Jadralni Klub Jadro Koper, v sodelovanju z Jadralno Zvezo Slovenije in WS.

1.    PRAVILA

· Regata bo potekala po pravilih, kot so definirana v Jadralnih regatnih pravilih.

  • Pravilih razredov.
  • Regatnem razpisu in navodilih.

Organizing authority

Jadralni Klub Jadro Koper organizes the event, with support of Slovenian Sailing Federation and WS.

1.    RULES

·  The race will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing.

  • Class rules.
  • Notice of race and sailing instructions.

2.    OGLAŠEVANJE

Vsaka jadrnica je dolžna razkazovati oglaševanje, ki priskrbi organizator.

3.    Razredi in pravica do sodelovanja

3.1.   Regata je organizirana za razrede:

  • Laser
  • Laser Radial
  • Laser 4.7

3.2.   Vsi tekmovalci morajo biti verificirani pri svojih nacionalnih zvezah.

3.3.   Vsi tekmovalci morajo imeti veljavni certifikat o meritvah jadrnic.

2.     ADVERTISING

Each boat shall be required to display advertising as supplied by the OA.

3.     CLASSES AND ELIGIBILITY

3.1.    The regatta is organized for:

  • Laser
  • Laser Radial
  • Laser 4.7

3.2.    All competitors registered in their national sailing associations can take part in the regatta.

3.3.    All participants shall have the measurement certificates of their boats.

4.    PRIJAVE

Prijave sprejema organizator do vključno 05/03/2020 na:

· Online obrazec:

https://www.jadrokoper.si/koper-europa-cup-2019/

Vse prijave prejete po 05/03/2019 bodo smatrane kot pozne prijave.

4.    REGISTRATIONS

Sailors are expected to send preliminary entry form until and including 5th of March 2020 by:

·  Online form:

https://www.jadrokoper.si/koper-europa-cup-2019/

All entries received after 5th of March 2019 will be considered as late entries.

5.    ŠTARTNINA

Redne prijave: 30 EUR

Pozne prijave: 45 EUR

5.    ENTRY FEE

Normal entry: 30 EUR

Late entry: 45 EUR

6.    RAZPORED

Datum              Ura                            Opis         
06.03.                07:30-09:00           Prijave

06.03.                11:00                        Jadranje

07.03.                11:00                        Jadranje

08.03.                11:00                        Jadranje

08.03.                Po regati                 Podelitev nagrad

Opozorilni signal za prvi plov je vsak dan na programu ob 10:55.

Zadnji dan regate opozorilnega signala po 15:30 ne bo več.

6.    SCHEDULE

Date                    Time                                Description          

06.03.                 07:30-09:00                  Registrations

06.03.                 11:00                               Sailing

07.03.                 11:00                               Sailing

08.03.                 11:00                               Sailing

08.03.                 After the races            Prize giving ceremony

The scheduled time of the warning signal for the first race each day is 10:55.

On the last day of the regatta no warning signal will be made after 15:30.

7.    REGATNO POLJE
Na prilogi A je prikazana lokacija regatnega pristanišča in regatnega polja. Regatno polje bo trapezoid.

7.    RACING AREA
Attachment A shows the location of the regatta harbor and racing area. The course to be sailed will be a trapezoid.

8.    TOČKOVANJE

8.1.    Uporabljen bo sistem enostavnega točkovanja iz dodatka A.

8.2.    Predvidenih je 9 plovov.

8.3.    Regata bo veljavna, če bodo izpeljani trije plovi.

8.4.    Če bodo izpeljani do trije plovi, bodo jadrničine točke za serijo enake vsoti vseh njenih točk po plovih.

8.5.    Če bo izpeljanih od štiri do devet plovov, bodo jadrničine točke za serijo enake vsoti vseh njenih točk po plovih minus točke za njeno najslabšo uvrstitev.

8.    SCORING

8.1.    Low Point Scoring System of Appendix A will apply.

8.2.    9 races are planned.

8.3.    Three races are required to be completed to constitute a series.

8.4.    When one to three races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores.

8.5.    When from four to nine races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores excluding her worst score.

9.    SPREMLJEVALNI ČOLNI
Vodje ekip, trenerji in ostalo spremstvo morajo ostati izven območja, kjer jadrnice tekmujejo, vse od pripravljalnega signala, za razred, ki bo štartal prvi, pa dokler ne končajo plova ali vse jadrnice odstopijo, oz. regatni odbor ne signalizira odloženega plova, splošnega odpoklica, ali razveljavitve plova. Čolni regatnega odbora, bodo označeni z RUMENO zastavo.

9.    SUPPORT BOATS
Team leaders, coaches and other support personnel shall stay outside areas where boats are racing from the time of the preparatory signal for the first class until all boats have finished or retired or the race committee signals a postponement, general recall or abandonment. RC boats, will display a YELLOW flag.

10.     NAGRADE
Kot navedeno v prilogi B.

10.     PRIZES
As noticed in attachment B.

11.     ODKLONITEV ODGOVORNOSTI
Tekmovalci v celoti sodelujejo na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe ali smrt, ki bi nastali v kakršnikoli zvezi z regato, bodisi pred regato, med njo ali po regati.

11.     DISCAIMER OF LIABILITY
Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. The Organizing Authority will not accept any liability for material damage or personal injury or death sustained in conjunction with or prior to, during, or after the regatta.

12.     ZAVAROVANJE

Vsi tekmovalci morajo ob prijavi predložiti zavarovanje proti tretji osebi v višini ne manj kot 375.000 EUR.

12.     INSURANCE

All participants shall have valid third party liability insurance cover of not less than 375.000 EUR and are required to present evidence of insurance during registration.

13.     DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije lahko dobite pri organizatorju regate :

· info@jadrokoper.si

· https://www.jadrokoper.si

13.     FURTHER INFORMATIONS
For further information please contact the Organizing Authority of the event:

·  info@jadrokoper.si

·  https://www.jadrokoper.si

 

14.     DODATNE INFORMACIJE
Tekmovalci dajejo, brez nadomestila, popolno neomejeno pravico in dovoljenje za video in fotografsko snemanje  sebe in svojih plovil ter objavo v kateremkoli mediju za namene obveščanja ali oglaševanja ter soglašajo z obdelavo osebnih podatkov skladno z zakonodajo.

14.     TELEVISION/PHOTOGRAPHERS RIGHTS AND DATA PROTECION

Competitors give, without any compensation, absolute right and permission for video footage or photographies of themselves or their boat to be published in any media for press, editorial or advertising purposes and give their consent for data processing compiliant with legislation.

 Priloga / Attachment A: Regatno polje / Race area

Priloga/Attachment B: Nagrade / Prizes

V posameznem razredu bodo nagrajeni najboljši tekmovalci.

Best sailors in each class will be awarded with trophies.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.